การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

ขอบเขตพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ และพื้นที่ภายในเขตเส้นเสียง NEF>30 ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอถลาง ประกอบด้วย ตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู และตำบลเทพกระษัตรี ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ที่ตั้งโครงการและรัศมีการศึกษาในระยะประมาณ 5 กิโลเมตร

การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2
สถิติผู้เข้าชม

แปลภาษา


กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
5 Terre 5 Terre
การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2