การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2
วัตถุประสงค์ของการศึกษา                   1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
                   2) เพื่อศึกษารายละเอียดองค์ประกอบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 ที่จะทำการก่อสร้างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
                   3) เพื่อศึกษาสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน
                   4) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียดของโครงการที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของสภาพสิ่งแวดล้อมที่จะมีต่อโครงการโดยพิจารณาผลกระทบในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ
                   5) เพื่อศึกษาและทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาทั้งหมดของโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2
สถิติผู้เข้าชม

แปลภาษา


กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
5 Terre 5 Terre
การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2