การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2
ความเป็นมา                   ท่าอากาศยานภูเก็ต ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บริหารจัดการโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) ที่ผ่านมาท่าอากาศยานภูเก็ต ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องดังนี้
                                      • ปี พ.ศ. 2547 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต และ ทอท. ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 1 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2548
                                      • ปี พ.ศ. 2554 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต และ ทอท. ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
                                      • ปี พ.ศ. 2558 โครงการการปรับปรุง Runway Strip, RESA และทางขับขนานท่าอากาศยานภูเก็ต และ ทอท. ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : การปรับปรุง Runway Strip, RESA และทางขับขนานท่าอากาศยานภูเก็ต โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
                   ทอท. ได้ทำการศึกษาและวางแผนพัฒนาโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ (Capacity) ของท่าอากาศยานภูเก็ต ให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 18-20 ล้านคนต่อปี ซึ่งเข้าข่ายเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นไว้แล้ว จึงจำเป็นต้องดำเนินงานศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตพิจารณารายงาน (หน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ก่อนการพัฒนาโครงการ

การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2
สถิติผู้เข้าชม

แปลภาษา


กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
5 Terre 5 Terre
การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2