การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาการศึกษา 240 วัน โดยแบ่งเป็นการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ
เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 210 วัน (เดือนสิงหาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567)
และการจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ภายหลังจากที่รายงานฯ ได้รับความเห็นชอบ 30 วัน (ไม่นับรวมระยะเวลาพิจารณารายงาน)
การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2
สถิติผู้เข้าชม

แปลภาษา


กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
5 Terre 5 Terre
การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2